Stor satsning på fiskemuseet på Löran

Lörans Hamnförening har beviljats bidrag med upp till 846 000 kronor för att färdigställa och utveckla fiskemuseet på Lörudden. Pengarna kommer från Landsbygdsprogrammet och Leader Mittland Plus och består till 50 procent av EU-medel.

Museet är inrymt i den gamla isboden i hamnen som med ideella krafter räddats från förfall. Det har haft en mycket provisorisk utformning sedan det öppnades för några år sedan, men nu har det alltså skapats förutsättningar för att ett permanent fiskemuseum ska kunna invigas.

-Fantastiskt roligt, säger Morgan Åhlund, ordförande i föreningen. Nu kan vi förverkliga de visioner som finns och slutföra skapandet av en ny turistattraktion på Löran som både bidrar till bevarandet av kulturarvet och till den framtida utvecklingen av besöksnäringen här ute.

Pengarna har anslagits till ett projekt där det uttalade syftet är att för ortsbor och turister levandegöra den kulturhistoria som är förknippad med fiskelägena vid Brämösundet och att därigenom öka attraktionskraften och förbättra möjligheterna för den lokala besöksnäringen att utvecklas. Målsättningen är också att öka kunskapen om kulturarvet fiske och stimulera till fortsatt dokumentation och lokalhistoriska forskning.

Projektet har flera beståndsdelar och ska genomföras i olika faser. I den första och mest omfattande etappen ska renoveringen av byggnaden färdigställas så att det blir en ändamålsenlig lokal för museiverksamhet. Nytt yttertak ska läggas, väggarna ska isoleras och förses med invändig väggbeklädnad och det ska bli innertak och trägolv. Samtidigt ska elledningar dras och belysning sättas upp. Planen är att arbetet ska sättas igång under våren och att det mesta av jobbet ska göras av inhyrda firmor. En hel del kompletterande arbeten måste dock även fortsättningsvis göras ideellt.

När byggnadsarbetet är klart ska själva utställningen ges en scenografiskt mer attraktiv utformning än den hittills har haft. Utställningsskärmar och informationsskyltar ska tillverkas professionellt och en del av utställningsmaterialet ska kunna ses på digital pekskärm.

I en avslutande etapp ska allt utställningsmaterial samt ytterligare ett stort antal bilder och berättelser digitaliseras och tillgängliggöras både för besökare i museet och på distans.

Projektets slutdatum är 30 juni 2021.