Hamnföreningen

Slår vakt om gemensamma intressen och verkar för god sammanhållning i fiskeläget

Lörans Hamnförening har i sin nuvarande form funnits sedan någon gång på 1960-talet då det gamla hamnlaget på grund av en tilltagande flykt från yrkesfisket hade spelat ut sin roll. Det blev då uppenbart att gemensamma intressen i hamnen inte längre handlade enbart om fisket och förutsättningarna för att bedriva den näringen. Majoriteten av de boende – fast eller på fritiden – utgjordes redan vid den tiden av sommarstugeägare.

Föreningen är ideell och den har idag ett 140-tal medlemmar. Medlemsmöten hålls företrädesvis sommartid då även flertalet av de fritidsboende finns på plats. Övrig tid på året hanterar den valda styrelsen löpande ärenden, håller medlemmarna informerade och skickar vid behov ut frågor till dem på remiss. Tanken är att merparten av informationen till och kontakterna med medlemmarna ska kunna kanaliseras via föreningens hemsida.

I styrelsen sitter idag Morgon Åhlund, ordförande, Gunilla Raupach, vice ordförande, Roland Karlsson, kassör, Hans-Olof Jonsson, sekreterare, Kenneth Sillman, ledamot samt Tommy Bergström och Lasse Eriksson, suppleanter.

Eftersom Sundsvalls kommun äger både marken inom det egentliga hamnområdet och själva hamnanläggningen är en av föreningens huvuduppgifter att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen gentemot kommunen eller annan part som har påverkan på boendet och verksamheten i fiskeläget.  Många av medlemmarna arrenderar tomtmark av kommunen, ännu fler arrenderar båtplats och alla är på ett eller annat sätt berörda av på vilket sätt det gemensamma hamnområdet sköts och nyttjas.

Det är föreningens uppgift att yttra sig till kommunen vid all ny-, till- eller ombyggnad av fastigheter inom hamnområdet och ansvaret är då i första hand att slå vakt om Löruddens karaktär av gammalt fiskeläge. Föreningen har också genom ett särskilt skötselavtal tagit på sig uppgiften att mot viss ersättning utföra ett antal sysslor som annars skulle åvilat kommunen i dess egenskap av fastighetsägare. Det handlar bl a om visst underhåll av vägar, bryggor och hamnbelysning. Det handlar om isättning och upptagning av Y-bommar och det handlar även om att hålla rent och snyggt i hamnen.

Ansvariga för dessa uppgifter är föreningens hamn- och områdeskommittéer.

I många av frågorna som gäller själva hamnen och båtplatserna har hamnkommittén ett nära samarbete med intresseföreningarna på Brämön, såväl i Norrhamn som på Sanna och på Kalven.

En annan av föreningens målsättningar är att verka för god sammanhållning och kamratskap bland föreningens medlemmar. Det innebär huvudsakligen att föreningens festkommitté varje år arrangerar ett antal olika aktiviteter som medlemmarna inbjuds att delta i, gratis eller till subventionerat pris.

 

På midsommarafton lövas majstången så att barn och vuxna kan dansa ringdans och leka lekar tillsammans innan de privata midsommarfesterna tar vid. I juli arrangeras hamnfest med mat, underhållning och dans i föreningens evenemangstält och under”lysnatta” i augusti samlas i tältet för att umgås och tända marschaller.

Vid havet på norra sidan om hamnen finns en liten vedeldad bastu vars skötsel och drift omesörjs av en av föreningen utsedd bastukommitté. Löst knuten till föreningen finns också en kyrkokommitté som bistår den av församlingen utsedda kyrkvärden i uppgifter som har med skötseln av kapellet att göra.

 

 

 

 

Lämna ett svar