Båtplatser

På den här sidan kan man läsa om reglerna för att ha båt i Lörans hamn och om vilka som har båtplats.

SAMMANSTÄLLNING AV REGLER FÖR BÅT I LÖRANS HAMN

Här redovisas utdrag ur regelverket för Lörans hamn samt trafikregler för Löran. Dessa kompletteras med nu gällande beslut i anslutning till dessa regler.

Enligt förvaltningsavtalet mellan Sundsvalls kommun och Löruddens Hamnförening § 1 har hamnföreningen bl.a. att:

–       anvisa gästande fritidsbåtar förtöjningsplats samt inkassera dygnsavgift

–       anvisa plats för vinteruppläggning av båt, samt inkassera avgift härför

–       anvisa plats för uppställning av båttrailer

Till dessa punkter har hamnföreningen beslutat följande:

–       båt som läggs upp för vintern ska placeras på den bortre östra delen av stora parkeringen.

–       Alternativt på förhyrd uppställningsplats i anslutning till den bortre västra delen av stora parkeringen

–       Eller på eget arrenderat område/tomt

I diskussionerna med Sundsvalls kommun framgår det helt klart att båtvagnar och andra släp som t.ex husvagnar inte får ställas upp på den allmänna parkeringen på Löran.

I överenskommelsen med SCA om arrendet för platsen för båtvagnsuppställning har SCA skrivet in följande direktiv. ” Området upplåts i befintligt skick. Det åligger nyttjanderättshavaren att hålla området i välstädat skick och i övrigt hålla god ordning inom området. Nyttjanderättshavaren får inte använda området så att risk för miljöskada uppkommer.

Båtuppställning utanför uppställningsplatsen är inte tillåten och föreningen ska genom ovan nämnda skyltning samt tillsyn verka för att antalet olovliga uppställningar minskar.”

Den gemensamma hamnkommittén har beslutat att alla båtar i hamnen ska vara märkta i aktern med båtplatsnummer. Inköpt skylt för ändamålet har delats ut till båtplatsarrendatorerna.

Regler för Löruddens båthamn

§1 Förvaltning

För att fördela båtplatser mm i hamnen har intressenterna i hamnen beslutat utse en hamnkommmitté. Denna hamnkommitté består av den av Lörans hamnförening utsedda hamnkommittén, på 3 personer, kompletterad med en representant för vardera föreningarna på Brämö hamn, Sanna och Brämö kalv.

Den gemensamma kommitténs uppgifter är att:

–       Upprätta turordningslista och förslag till upplåtelse av vakanta båtplatser, även korttidsplatser för del av säsong.

–       Upprätta och administrera upplåtelselista

–       Lämna förslag till ändringar i ordningsregler för båthamnen

–       Föra dialog med Sundsvalls kommun angående avgiftsändringar och större underhållsåtgärder, dvs underhåll utöver det som Lörans Hamnförening utför enligt avtal med kommunen.

§ 2 Fördelningsprinciper gällande båtplatser

En turordningslista baserat på anmälningsdatum upprättas för de som önskar båtplats och ännu ej erhållit plats. Listans aktualitet kontrolleras en gång per år.

Grundregeln är att en båtplats utdelas per familj/fastighet/arrendeställe. Önskas ytterligare båtplats inom familj/fastighet utdelas detta endast om möjlighet finns.

Personer med yrkesverksamhet som för dess utövande kräver båtutnyttjande och som är boende på Löran, Brämön eller Kalven samt yrkesfiskare i Junibosand, ska ges förtur när båtplats blir ledig.

Tackar man ”nej” till erbjuden plats ska nästkommande på turordningslistan erbjudas plats.

Vid överlåtelse av fastighet/arrendeställe eller byggnad på ofri grund, belägen på Löran Brämön eller Kalven, följer  rätten till båtplatsen med vid överlåtelsen.

§3 Regler för innehav av båtplats.

För att öka möjligheten att utnyttja tid då båtplats är ledig på bästa sätt och underlätta för tillfällig uthyrning genom hamnkommitténs försorg vill hamnkommittén peka på avtalets regler för innehav av båtplats som säger:

Båtplatsinnehavaren skall anmäla till hamnkommittén om man ej ämnar utnyttja sin båtplats under säsongen ( 1 maj – 30 september) eller del av denna. (Minst 3 veckor). Sådan anmälan skall ske senast den 1 maj när det gäller hel säsong och i övriga fall snarast efter det att platsen blivit ledig.

Hamnkommittén vill här rekommendera att även kortare ledighetsperioder anmäls till hamnkommitten.

Ledig plats fördelas då till den som står på tur i kön under den tid platsen

är anmäld ledig varvid prioritering enligt ovan tillämpas.

Båtplatsinnehavare som ej nyttjat sin båtplats under två säsonger utan särskilda skäl förlorar sin båtplats. Med särskilda skäl menas långvarig sjukdom utlandsarbete eller liknande.

Båtplats får ej upplåtas i andra hand. Om detta sker går båtplatsen förlorad. Tillfällig utlåning < 3 veckor till båtägare som äger fastigh/arrendeställe på Löran, Brämön eller Kalven som saknar båtplats är dock möjlig.

§4 Allmänna ordningsregler

Generellt

–          Båtinnehavare skyddar själv sin båt mot nötning.

–          Båtar vinterupplägges på anvisad plats.

–          Båtvagnar och täckningsmaterial  placeras på anvisad plats.

–          Vid lastkajen skall finnas minst en plats för lastning och lossning.

Regler vid Boj-förtöjning

–          Båtplatsinnehavare, som inte ligger vid Y-bom, placerar själv ut förtöjningsboj inkl. sänke. Boj  läggs i linje med övriga bojar samt mitt för båtplatsnummer på bryggan.   Boj märkes med namn och båtplatsnummer.

–         När båten lämnar hamnen skall förtöjningsbojen spännas in mot bryggan.

–          Båt förtöjs med dubbla linor i både för och akter.

–        Bojar, bojtyngder mm får ej lämnas på bryggor under vintern. Om detta sker

bortforslas dessa på båtplatsinnehavarens bekostnad. Hamnkommittén skall

dock påpeka bristen en gång till båtplatsinnehavaren.

Regler vid Y-bomsförtöjning

1            Skötsel- och förtöjningsregler

–       Det åligger varje innehavare att hålla god ordning på sin båtplats. Y-bom får ej ändras eller byggas om i sin konstruktion.

–       Förtöjning skall ske enligt bifogade skiss.

–       -Överbliven del av förtöjningslinor skall ligga i båt – ej på bryggan.

2            Iläggning och upptagning av Y-bommar

–                      Y-bommarna läggs i första lördagen i maj samt tas upp andra lördagen i oktober. Arbetet påbörjas kl 10.00.

–                      Enskild innehavare äger ej rätt att lägga i eller ta upp Y-bom på andra tider än dessa.

–                      Vid iläggning respektive upptagning gäller följande:

1             i första hand gäller att innehavare är representerad med en person vid dessa tidpunkter.

2             i andra hand gäller att om man ej kan närvara så äger man rätt att delegera arbetet till någon annan person eller ”förening”. Sådan delegering anmäls till hamnkommitten.

3             i tredje hand gäller att man kan köpa i- och upptagning av hamnkommitten för 300 kr/tillfälle.

4             i fjärde hand gäller att om innehavare underlåter att följa någon av ovan nämnda åligganden utdebiteras en straffavgift på 600 kr/tillfälle.

Till denna punkt har hamnkommittén lämnat följande tolkning och utökade förtydliganden:

Till punkt 2 gäller att det ska finnas en fysisk person för varje bom närvarande. Man kan således inte först deltaga för sin egen bom och sedan som delegerad för någon annans bom.

Detta med anledning av att det är ett samverkansarbete och att man behövs på plats just då.

För att det ska fungera med administrationen av bomhanteringen så har även beslut tagits om man ska anmäla vem som kommer även när man kommer själv.

§ 5 Båtplatsavtal

Från denna paragraf kan följande nämnas

–       Båtplats anordnas ej för båt som är längre än 6 meter eller bredare än 2.10 meter om inte plats kan ordnas där inte annan båtplatsägare menligt drabbas och som dessutom skriftligt lämnat sitt godkännande.

Trafikregler för Lörudden

Målsättningen är att befria hamnområdet från onödig fordonstrafik i syfte att bevara och utveckla Löruddens kulturella arv och särart till förmån för boende, näringsidkare och gäster.

§1 Val av områdeskommitté

För att bevaka att nedanstående regler efterlevs ska Lörans Hamnförenings årsmöte välja en områdeskommitté som ska sköta denna bevakning. Kommittén ska bestå av tre personer och är ansvarig inför hamnföreningens styrelse och den gemensamma hamnkommittén för Lörudden, Brämön och Kalven i parkerings- och trafikfrågor.

§2 Parkeringfrågor.

På alla vägar inom Lörans fiskeläge, sydost om infarten till parkeringsplatsen på fastigheten Sundskogen 1:2 får motordrivet fordon med fler hjul än två inte parkeras. Gäller ej fordon som brukas av personer med av kommunen utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringsförbud gäller med följande undantag:

–       bil får endast parkeras inom eget arrenderat markområde i anslutning till byggnad

–       tillfällig parkering nere vid hamnen får ske i samband med i- och urlastning

§4 Fordonstrafik

Enligt beslut sedan 1994 gäller nedanstående trafikregler för Lörans fiskeläge.

Inom Lörans fiskeläge vid Lv 560s slut från en punkt omedelbart sydost om vägen till Lörans kapell får motordrivet fordon inte föras.

Gäller ej fordon med tillstånd:

1.           Boende inom området Löran, Brämön och Brämökalv.

2.           Fordon som brukas av person med av kommunen utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

3.           Leveransfordon med ärende inom området.

Förbud mot färd enligt ovan ska utmärkas med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Enligt beslut i Hamnkommittén innebär det för denna trafik att man ska visa stor varsamhet och köra så sakta att inga faror uppstår för de boende inom området eller de barn som leker eller rör sig inom hamnområdet. Max gångfart rekommenderas. = 7 km/t

§5 Beivrande av regelbrott

Hamnföreningen meddelar kommunen vid behov av auktoriserad parkerings alt bevakningsföretag för att bevaka efterlevnaden av dessa bestämmelser varvid kostnaden för dessa besök betalas av Sundsvalls Kommun. Beställning av sådan bevakning får inte ske utan kommunens medgivande.

Vägunderhåll

Trafikhinder

För att minska olägenhetena för de boende efter vägen inom hamnfastigheten samt risken för olyckor med personskador inom hamnfastigheten bör trafikhinder anordnas för att förhindra att motorfordon framförs med för hög hastighet inom hamnområdet.

Anmälan till hamnkommitten

 Anmälan till Hamnkommitten enligt dessa bestämmelser gör ni till administratören i den gemensamma hamnkommitten.

 Gemensamma hamnkommitten Lörudden

86296  NJURUNDA

 Mail:gem-hamnkom-loran@hotmail.se

 Namn och adress till administratören anslås på anslagstavlan på Lörudden samt på Löruddens hamnförenings hemsida:www.löranshamnförening.se

 

Båtplatser 2014

 

Båtpl Boplats Efternamn Förnamn Adress Pnr Ort
01 Kalven Formgren Lars Granmodalsgata 85238 SUNDSVALL
02 Löran Eriksson Britta Södermalmsgata 85235 SUNDSVALL
03 Norrhamn Flemming Eva Torsten Baldersgatan14 62145 VISBY
04 Sanna UddenbergNyqui Margareta Eskadervägen32 18354 TÄBY
05 Sanna Larsson Mårten Västmannagatan 11325 STOCKHOLM
06 Norrhamn Aspenberg Tomas Enbacken4 85400 SUNDSVALL
07 Norrhamn Löf Per-Åge Föreningsvägen 15139 SÖDERTÄLJE
08 Löran Berggren Sigrid Lörudden148 86296 NJURUNDA
09 Kalven Eriksson Elis Stormvägen6 86551 ANKARSVIK
10 Löran Lysell Kjell-Åke Källvägen17 85651 SUNDSVALL
11 Sanna Ekeblad Annika Kristinagatan8 87160 HÄRNÖSAND
12 Norrhamn Lundström Lennart Bergsgatan19D 85236 SUNDSVALL
13 Löran Samuelsson ÅkeoMarianne Höjdvägen5C 13242 SALTSJÖ-BO
14 Sanna Berge Barbro Ravinstigen3 62158 VISBY
15 Löran Eriksson Lars Lörudden107 86296 NJURUNDA
16 Sanna LundmarkBergfe Lena Ivaresväg16 79570 VIKARBYN
18 Löran Hägg Lars Kyrkbergsvägen 85244 SUNDSVALL
19 Norrhamn KårströmNordfor Stina Utanmyra31 79015 SUNDBORN
20 Löran Hägg RolandoBritt-Ma Högbergsgatan5 77135 LUDVIKA
21 Löran Åhlund Michael Lörudden104 86296 NJURUNDA
22   Ejtillgänglig Slipen      
23 Löran Berggren Sigrid Lörudden148 86296 NJURUNDA
24 Löran Sundman Håkan Krokgatan 12 85238 SUNDSVALL
25 Norrhamn Schön Åsa Mandolinvägen7 96143 BODEN
26 Löran Lögdahl Aagoth Bågevägen24 85652 SUNDSVALL
27 Löran Nordberg Britt Lörudden156 86296 NJURUNDA
28 Sanna Westling Ulf Sallyhillsvägen3 85353 SUNDSVALL
29 Löran Bergström Kerstin Mfl Pyrolavägen 4 D 18160 LIDINGÖ
30 Löran Näslund Catarina Fingerborgsväge 72476 VÄSTERÅS
31 Sanna Selander Urban Tomta9 82064 NÄSVIKEN
32   Går ej för grunt        

 

Båtpl Boplats Efternamn Förnamn Adress Pnr Ort
33 Löran Styf    egen brygg Margareta Nybrogatan21 85231 SUNDSVALL
34 Löran Norberg Jan-Erik Fäbodvägen 11 86241 NJURUNDA
35 Löran Karlsson Barbro /Roland Lörudden132 86296 NJURUNDA
36A Löran Åhlund Morgan Bergsgatan30B 85236 SUNDSVALL
36B Löran Martinsson Carl Kungsvägen9 85640 SUNDSVALL
36C Norrhamn Andersson Knut Niklas Fuxvägen30 85752 SUNDSVALL
37A Löran Lindberg Michael Västewrgatan19 85642 SUNDSVALL
37B Sanna RundqvistoBohli Monica o Eva Medborgargatan 85630 SUNDSVALL
37C Kalven SillmanKarlsson Agneta Klockargatan6 85463 SUNDSVALL
38A Löran Svensson Raymond Lörudden167 86296 NJURUNDA
38B Kalven Ålander Anders Stadsträdgårdsg 15168 SÖDERTÄLJE
38C Löran Raupach Gunilla Riddargatan11B 85645 SUNDSVALL
39A Löran Karlsson Stefan Revyvägen9 14243 SKOGÅS
39B Sanna Jeppson Ulf Frejastråket6 64551 STRÄNGNÄS
40 Löran Bergström Birgitta NedreGäle 84013 TORPSHAMMAR
41 Löran Sillman Bo Lörudden102 86296 NJURUNDA
42   Gästplats        
43 Löran Åhlund Michael Lörudden104 86296 NJURUNDA
44   Gästplats        
45 Löran Sillman Bo Lörudden102 86296 NJURUNDA
           
47 Kalven Jonsson Annika Fabriksvägen8 86234 KVISSLEBY
48 Kalven Hammarberg Karl-Evert Stiltjevägen10 86551 ANKARSVIK
49 Kalven Eriksson Staffan Bryggargränd8 82442 HUDIKSVALL
50 Norrhamn Flemming KristinaoAnna ErikDahlbergsga 11557 STOCKHOLM
51 Norrhamn Schön Magnus Koltrastvägen8 85653 SUNDSVALL
52 Norrhamn Brage Curt Bruksvägen17 87015 UTANSJÖ
53 Norrhamn Montelius Stefan Kryssarvägen16 18358 TÄBY
54 Norrhamn Montelius Gudrun Harmonigatan16 85463 SUNDSVALL
55 Norrhamn Lennstrand BooEva-Lisa Långrevsgatan1 13343 SALTSJÖBADEN
56 Sanna Nyquist Carl-Erik(avin) Eskadervägen22 18354 TÄBY
57 Norrhamn Sjöberg Bengt Thulegatan43A 85235 SUNDSVALL
58 Norrhamn Eriksson Birgitta Baldersvägen19 85640 SUNDSVALL

 

Båtpl Boplats Efternamn Förnamn Adress Pnr Ort
59 Norrhamn Carlberg Frank Långgatan 17 82400 HUDIKSVALL
60 Sanna Rydberg Lars Marktstraat22 7491 AWDELDENNet
61 Sanna Kollberg Matso Elisabeth Hallongränd28 18245 ENEBYBERG
62 Norrhamn Näsman Olle Solviksvägen34 13237 SALTSJÖ-BO
63 Löran Sjödin Per-Anders Odalvägen18 86241 NJURUNDA
64 Norrhamn Felländer Karin Fågelvägen15 85643 SUNDSVALL
65 Löran Eriksson Stig Lörudden138 86296 NJURUNDA
66 Löran Melander Arne Soledevägen13 86232 KVISSLEBY
67 Norrhamn Montelius Birgitta Lundbovägen19 85741 SUNDSVALL
68 Norrhamn Ekeblad Oscar Radhusallén31 16754 BROMMA
69 Norrhamn Jenssen Rigmor Silvervägen10 86240 NJURUNDA